Αποκατάσταση διατομών με ρητινοκονιάματα

Εφαρμόζεται σε υφιστάμενα σκυροδέματα πλάκες ,δοκούς ,υποστυλώματα στηθαία,τοιχεία των οποίων η διατομή μετά από κατάλληλη επεξεργασία με εργαλεία χαμηλής κρούσης έχει υποστεί απομείωση λόγω διόγκωσης ή μερικής αποφλοίωσης εξ αιτίας των οπλισμών οι οποίοι υπέστησαν μερική ή και ολική διάβρωση.


Αφού εφαρμοστούν οι εργασίες της ως άνω παραγράφου 12,ακολουθεί η συμπλήρωση και αποκατάσταση των διατομών με ειδικά κονιάματα μη συρρικνούμενα ενός ή δύο συστατικών ανάλογα με τις απαιτήσεις της μελέτης. Τα κονιάματα αυτά έχουν εξαιρετική αντοχή και ικανότητα πρόσφυσης και τοποθετούνται σε μία ή δύο ή και περισσότερες στρώσεις ανάλογα με το απαιτούμενο πάχος .Ο σκοπός της εφαρμογής τους είναι η αποκατάσταση της ελλείπουσας διατομής καθώς και η αποτελεσματική επικάλυψη και προστασία των οπλισμών οι οποίοι έχουν εκτεθεί.