Εκτoξευόμενο σκυρόδεμα(Gunite).

Είναι το σκυρόδεμα το οποίο εκτοξεύεται με ειδική διάταξη (μηχανή εκτόξευσης, αεροσυμπιεστής) επάνω σε οριζόντια ή κατακόρυφα στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος ή σε τοιχοδομές από πέτρα ή οπτόπλινθους.


Έχει ειδική σύνθεση κάθε φορά ,η οποία εξαρτάται από τις απαιτήσεις της μελέτης και διαχωρίζεται στις κατηγορίες

  1. της υγρής μεθόδου και
  2. της ξηρής μεθόδου, η οποία είναι και η πλέον συνήθης.

 

Στα δε κτιριακά έργα έχει αποκλειστική σχεδόν εφαρμογή.