Επικολλητά ελάσματα

Εφαρμογή μεταλλικών λαμών από κοινό ή γαλβανισμένο ή ανοξείδωτο χάλυβα με χρήση εποξειδικής πάστας επί στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος ,προκειμένου να ενισχυθεί η φέρουσα ικανότητα των κατασκευών .Για να είναι απολύτως ικανοποιητικό και εξασφαλισμένο το αποτέλεσμα της προσθήκης των επικολλητών ελασμάτων ακολουθεί και πρόσθετη μηχανική αγκύρωση με μηχανικά ή χημικά βλήτρα.