Εγχυτα σκυροδέματα

Κατασκευή μανδυών επί υφισταμένων στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος για την ενίσχυση των διατομών και την αύξηση της φέρουσας
ικανότητας των δομικών στοιχείων επί των οποίων εφαρμόζεται.