Ρητινενέσεις

Είναι η εισπίεση ρητινών καταλλήλου ιξώδους με ειδική διάταξη για τη συγκόλληση των ρωγμών του οπλισμένου σκυροδέματος. Επαναφέρει την  απωλεσθείσα  συνέχεια του σκυροδέματος ,όμως δεν αίρει και τα αίτια δημιουργίας  των ρωγμών.