> ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ (ΠΡΩΗΝ ΚΤΙΡΙΑ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)

Το έργο που ανατέθηκε στην εταιρεία μας το έτος 2005 και περατώθηκε επιτυχώς το 2006 αφορούσε την κατασκευή και τοποθέτηση προεντεταμένων αγκυρίων καθ' όλο το ύψος και σε όλες τις θέσεις συναντήσεως των λιθοδομών στα περιγράμματα των κτιρίων. Κατόπιν πραγματοποιήθηκε πάκτωση όλων των αγκυρίων με τσιμεντενέματα κατάλληλης σύνθεσης.


Το έργο εκτελέστηκε ως υπεργολαβία από την εταιρεία ΒΑΣΚΟ Α.Τ.Ε. η οποία το ανέλαβε με διαγωνισμό ως Δημόσιο Εργο.
Τη μελέτη και επίβλεψη είχε η Διεύθυνση Στρατιωτικών Εργων.