Οι εργασίες οι οποίες μας ανετέθησαν υπεργολαβικά από την εταιρεία ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ του ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ το έτος 2007 αφορούσαν την κατασκευή και τοποθέτηση ανοξείδωτων προεντεταμένων αγκυρίων για τη συρραφή όλων των τοιχοδομών οι οποίες συναντώνται στο σύνολο του περιγράμματος του κτιρίου και μάλιστα καθ' όλο το ύψος.Κατόπιν πραγματοποιήθηκε πλήρωση και πάκτωση των αγκυρίων με τσιμεντένεμα σύμφωνα με τη μελέτη.
Το έργο παρεδόθη εμπρόθεσμα και ποιοτικά .Την επίβλεψη του έργου είχε η τεχνική υπηρεσία του Πανεπιστημίου Αθηνών.