Το έργο που ανατέθηκε στην εταιρεία μας το έτος 2005 αφορούσε την ενίσχυση και αποκατάσταση του κτιρίου.Η ενίσχυση των στύλων και δοκών πραγματοποιήθηκε με οπλισμένο εκτοξευόμενο σκυρόδεμα .Ακόμη έγινε αδιατάρακτη κοπή ορισμένων πλακών και η προσθήκη άλλων πλακών και δοκών με έγχυτα οπλισμένα σκυροδέματα.


Ολες οι πλάκες, δοκοί και υποστυλώματα ελέγθηκαν ενδελεχώς και αποκαταστάθηκαν με μη συρρικνούμενα κονιάματα αφού προηγουμένως υπέστησαν την κατάλληλη επεξεργασία.


Εργοδότης ήταν η εταιρεία Τ.Ε.Ν Α.Ε. η οποία συστήθηκε για την κατασκευή και διαχείριση του ακινήτου.
Το έργο ολοκληρώθηκε εμπρόθεσμα και άρτια το έτος 2006. Τη μελέτη και επίβλεψη του έργου είχε αναλάβει η διαχειρίστρια εταιρεία με τους Μηχανικούς της.


Ο υπεύθυνος για την οργάνωση και επίβλεψη του έργου από την εταιρεία μας ήταν ο Ταϊγανίδης Χαράλαμπος πολιτικός Μηχανικός με τη βοήθεια του Μ. Κάρρα πολιτικού Μηχανικού.