> ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΥΟ (2) ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΑΪΣ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ.

Το έργο αυτό αφορά την στατική ενίσχυση που πραγματοποιήθηκε σε δύο (2) κτίρια στο Βιομηχανικό Συγκρότημα της ΕΛΑΪΣ στον Πειραιά. Μετά την ολοκλήρωση των ενισχύσεων πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία μας η πλήρης ολοκλήρωση των λοιπών οικοδομικών εργασιών για την εύρυθμη λειτουργία των κτιρίων.

Το πρώτο κτίριο ενισχύθηκε με την προσθήκη νέων τοιχωμάτων οπλισμένου σκυροδέματος σε παράθεση των υφισταμένων και κατασκευή νέας θεμελίωσης σε σύνδεση με την υφιστάμενη θεμελίωση. Επίσης πραγματοποιήθηκε καθολική ενίσχυση των δοκών με ινοπλισμένα πολυμερή της SIKA (ανθρακοϋφάσματα και ανθρακοελάσματα).


Το δεύτερο κτίριο ενισχύθηκε καθολικά (στύλοι και δοκοί) με ινοπλισμένα πολυμερή.


Το σύνολο των εργασιών εκτελέστηκε με παράλληλη λειτουργία του εργοστασίου και η εταιρεία μας εργάστηκε με απόλυτο σεβασμό στους Κανόνες λειτουργίας του Εργοστασίου ,οι οποίοι σημειωτέον είναι εξαιρετικά αυστηροί και απαιτητικοί.


Το έργο μας ανατέθηκε από την εταιρεία DIOLKOS DEVELOMPENT στις 10.05.2019 και παραδόθηκε εμπρόθεσμα στις 10.10.2019.