Υπηρεσίες

Εκτoξευόμενο σκυρόδεμα(Gunite).

Είναι το σκυρόδεμα το οποίο εκτοξεύεται με ειδική διάταξη (μηχανή εκτόξευσης, αεροσυμπιεστής) επάνω σε οριζόντια ή κατακόρυφα στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος ή σε τοιχοδομές από πέτρα ή οπτόπλινθους.

Διαβάστε περισσότερα: Εκτoξευόμενο σκυρόδεμα(Gunite).

Ρητινενέσεις

Είναι η εισπίεση ρητινών καταλλήλου ιξώδους με ειδική διάταξη για τη συγκόλληση των ρωγμών του οπλισμένου σκυροδέματος. Επαναφέρει την  απωλεσθείσα  συνέχεια του σκυροδέματος ,όμως δεν αίρει και τα αίτια δημιουργίας  των ρωγμών.

Οπλισμοί μανδυών

Είναι οι οπλισμοί οι οποίοι προσαρμόζονται σε υφιστάμενα στοιχεία τοιχοδομών ή οπλισμένου σκυροδέματος. Είναι συνήθως ηλεκτροσυγκολλούμενοι και έχουν ιδιαιτερότητα στον τρόπο εφαρμογής λόγω των υφισταμένων στοιχείων τα οποία δυσκολεύουν την ανεμπόδιστη εφαρμογή.

Διαβάστε περισσότερα: Οπλισμοί μανδυών

Επικολλητά ελάσματα

Εφαρμογή μεταλλικών λαμών από κοινό ή γαλβανισμένο ή ανοξείδωτο χάλυβα με χρήση εποξειδικής πάστας επί στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος ,προκειμένου να ενισχυθεί η φέρουσα ικανότητα των κατασκευών .Για να είναι απολύτως ικανοποιητικό και εξασφαλισμένο το αποτέλεσμα της προσθήκης των επικολλητών ελασμάτων ακολουθεί και πρόσθετη μηχανική αγκύρωση με μηχανικά ή χημικά βλήτρα.

Βλήτρα ,αγκύρια

Είναι τα στοιχεία από οπλισμό συμβατικό ή γαλβανισμένο ή INOX ή Ανθρακονημάτων, τα οποία συμβάλλουν στην αγκύρωση και σταθερή εφαρμογή των οπλισμών και ανθρακοϋφασμάτων επί των υφισταμένων σκυροδεμάτων ή τοιχοδομών.

Διαβάστε περισσότερα: Βλήτρα ,αγκύρια

Ανθρακοϋφάσματα

Εφαρμογή ειδικών υφασμάτων από ίνες άνθρακα με χρήση εποξειδικών ρητινών για την ενίσχυση των στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος καθώς και φερόντων ή μη τοίχων. Το είδος των ανθρακοϋφασμάτων, οι στρώσεις εφαρμογής, τα πλάτη κλπ είναι αποτέλεσμα της μελέτης που προηγείται για τις εκάστοτε κατασκευές.

Tσιμεντενέσεις

Είναι η εισπίεση υδαρών διαλυμάτων τσιμέντου, πουζολανών, καθαρής υδρασβέστου και άλλων προσμίκτων στη μάζα των λιθοδομών μέσω σωληνίσκων με ειδική διάταξη. Σκοπός των τσιμεντενεμάτων είναι η πλήρωση των κενών των λιθοδομών ώστε να αποκτήσουν μεγαλύτερη συνοχή και κατά συνέπεια και ικανότητα απέναντι στις ενδεχόμενες καταπονήσεις.

Ανθρακοελάσματα

Εφαρμογή ειδικών ελασμάτων από ίνες άνθρακα με τη μορφή λάμας διαφόρων πλατών και παχών για την ενίσχυση πλακών, δοκών ή υποστυλωμάτων με χρήση εποξειδικής πάστας αφού προηγηθεί η κατάλληλη επεξεργασία της επιφανείας εφαρμογής.